ملینا روشن‌فر

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه مک‌مستر کانادا
  • دارنده پذیرش از دانشگاه کرتین، استرالیا
  • فوق لیسانس مهندسی مواد دانشگاه تهران
  • لیسانس مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه تهران
فهرست