نریمان قراری

دانش آموخته فوق لیسانس زیست پزشکی از دانشگاه برگن نروژ
  • دارنده پذیرش از موسسه کارولینسکا، سوئد
  • لسانس زیست شناسی دانشگاه تهران
فهرست