یونس آدمیان

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه ساسکاچوآن کانادا
  • دارنده پذیرش تحصیلی از دانشگاه اپفل سوئیس.
  • لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد.
فهرست